Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Tájékoztató anyagok
Statisztika
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Fontos tudnivalók
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
HEFOP 1.1
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 1.1.3
TÁMOP 2.1.6
Rendezvények
Hirdetmények
Üvegzseb
Szervezeti felépítés és elérhetőségek
Kapcsolatfelvétel
Minőségirányítás
Csoportos létszámcsökkentések on-line bejelentése
Hírlevelek
Kiadványok
Közérdekű adatok
Módszertani segédlet és mellékleteiNyomtatás
2012. április 25.
FIGYELEM! A Módszertani Segédletben módosítás történt 2012. április 25-én!)

MÓDSZERTANI SEGÉDLET

 

Ez a segédlet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (továbbiakban: munkaügyi központ) és a képző intézmények eredményes közös munkáját kívánja elősegíteni. Célja, hogy egyszerűsítse a képzés megvalósításában szerepet vállaló felek együttműködését, hozzájárulva a támogatottak képzésének legoptimálisabb lebonyolításához. A munkaügyi központ a segédletben foglaltak alkalmazását kéri annak érdekében, hogy egyszerűbben, egyértelműen és zökkenőmentesen valósuljanak meg a képzést folytató intézmény és a munkaügyi központ között létrejött együttműködési megállapodásban megfogalmazottak.

 

I. Ajánlott képzések

 

I. 1. A képzési programok indításának előkészítése

 

A munkaügyi központ a képzési jegyzékére felvett és indítani kívánt tanfolyamok informatikai rendszerben történő rögzítéséhez ismételten bekéri

 

a felnőttképzést folytató intézményre vonatkozóan:

-          „Adatlap a felnőttképzést folytató intézményről”,

-          intézményakkreditációs tanúsítvány, valamint

-          felnőttképzési szerződés minta,

 

a képzési programra vonatkozóan:

-          „Adatlap a képzési programról”,

-          program akkreditációs tanúsítvány (amennyiben akkreditált a program),

-          az elméleti és gyakorlati oktatás, valamint a képzés megvalósításához szükséges tárgyi eszközökre vonatkozó bérleti/előbérleti szerződésvagy szándéknyilatkozat (amennyiben azokat bérleményként biztosítja),

-          alvállalkozóval, együttműködő külső partnerrel megkötött együttműködési szerződés/előszerződés, vagy szándéknyilatkozat (ha képzést alvállalkozó, együttműködő külső partner bevonásával bonyolítja le) képző intézmény által az eredetivel egyezőnek elismert, a vezető által hitelesített másolatát,

-          a képző intézmény tanfolyamok indítási időpontjára tett javaslatát, ill. az annak megfelelő, a vizsganaptár figyelembe vételével elkészített - minta szerinti – előzetes órarendet,

-          ügyfelek tájékoztatását szolgáló „Szórólap”-ot.

 

A tanfolyamok számítógépes - IR programban történő - rögzítése a finanszírozás módja szerint történik. A képzési jegyzéken szereplő programok 2012. évben a TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) ”, illetve a TÁMOP 1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” elnevezésű program keretében kerülnek lebonyolításra.

 

 

A TÁMOP 1.1.1 programba bekapcsolódott rehabilitációs járadékban részesülők a TÁMOP 1.1.2 ágon megvalósuló tanfolyamok résztvevői lesznek. A képző intézménynek a tanfolyami célcsoport összetételére figyelemmel kell lennie, és a segédlet mellékletét képező dokumentumokat ennek megfelelően külön a TÁMOP 1.1.2 és külön a TÁMOP 1.1.1 program résztvevőjére vonatkozóan kell megküldeni a képzési és szolgáltatási osztály munkatársainak.

 

Alkalmazott tanfolyamszámok:

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

TÁMOP 1.1.2-11/1

2301-

 

 

A képzések szervezésében részt vesznek a munkaügyi központ kirendeltségei, a képző intézmények, valamint a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársai.

 

Kirendeltségeink ismertetik ügyfeleikkel a képzési lehetőségeket, illetve „ajánlják” azokat azon álláskeresőknek, akiknek elhelyezkedését jelentős mértékben növelheti az új szakképesítés/képesítés megszerzése, fogadják a támogatható ügyfelek képzési támogatás iránti kérelmét. A képző intézmény tájékoztató anyagait a képzés iránt érdeklődők számára hozzáférhetővé teszik, rendelkezésükre bocsátják.

 

A képző intézmények azon túlmenően, hogy a Foglalkoztatási Programok Osztály által előzetesen elfogadott Szórólapot a szervezés megkezdésekor a kívánt mennyiségben megküldik az érintett kirendeltségeknek, hirdetésekkel – szükség szerint – csoportos képzési tájékoztatókon programismertetőkkel stb. vesznek részt a tanfolyam szervezésében.

 

A koordinációs feladatokat a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársai látják el, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a tanfolyamra jelentkező támogatható ügyfelek létszámát, és ha az eléri a kívánt mértéket, a képző intézménnyel egyeztetve – azt megelőzően lehetőleg 10 nappal korábban - kitűzik a szakmai alkalmassági vizsgálat időpontját. Erről írásban egyidejűleg küldenek tájékoztatást a kirendeltségeknek és a képző intézménynek. (1., 1/a. sz. melléklet)

 

Abban az esetben, ha a képzésben részt venni szándékozók száma a szervezés időszakában nem éri el a tervezett létszámot, a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársai a képző intézménnyel egyeztetve, módosítják a képzés indításának tervezett időpontját.

 

Amennyiben megfelelő létszám hiányában többszöri időpont módosítás ellenére sem látszik biztosítottnak a tanfolyam indítása, a szakosztály javaslatot tesz a munkaügyi központ igazgatójának a képzés „Meghiúsult”-nak történő minősítésére. Ezt követően a döntésről értesítést kap a kirendeltség és a képző intézmény is.

 

 

 

I. 2. A képzésben résztvevők kiválasztása

 

A szakmai alkalmassági vizsgálat megszervezése, lebonyolítása, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a képző intézmény feladata. Az előkészítő munkában szorosan együttműködik a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársaival, biztosítja, hogy a szakmai alkalmassági vizsgálaton részt vehessenek, és a megjelenteket a támogatásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról (támogatás módja, feltételei, a képzésben résztvevők jogai-kötelezettségei stb.) tájékoztathassák.

 

A jelentkezők kiértesítését – a képző intézmény által megjelölt helyszínre, és az előzetesen egyeztetett időpontra – a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársai tájékoztatása alapján az álláskeresőt nyilvántartó kirendeltségek végzik.

A képzés támogatás iránt kérelmet benyújtó ügyfelek névsorát - a születési adatait, anyja nevét, lakcímét és a jelentkezőt nyilvántartó kirendeltség megnevezését tartalmazó listát - a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársai a szakmai alkalmassági vizsgálatot megelőző 2 munkanappal korábban megküldik a képző intézménynek.

 

A képző intézménya szakmai alkalmassági vizsgálatot a képzési ajánlatban vállalt módon és formában, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett bonyolítja le.

Az eljárás keretében ismerteti a képzési program megvalósításával kapcsolatos képző intézményi elvárásokat: a belépés és vizsgára bocsátás szakmai követelményeit, a program megvalósításának módját, időbeosztását, a megszerezhető szakképesítést/képesítést, annak feltételeit, az új ismeretek birtokában betölthető munkaköröket, a majdani résztvevőkkel megkötendő felnőttképzési szerződés tartalmát, valamint minden olyan körülményt, amelynek ismerete a résztvevő szempontjából fontos lehet. Vizsgálja a belépéshez szükséges iskolai végzettség - szükség szerint az előírt gyakorlat, előzetes PÁV, vagy egyéb alkalmasság - igazolására szolgáló dokumentum meglétét, és megfelelőségét.

 

Amennyiben a szakmai alkalmassági vizsgálat alkalmával a jelentkezők a képzési programrészek, vagy vizsgaköteles modulok alóli mentesítést kérnek, megvizsgálja az ismereteket igazoló dokumentumokat, és elfogadásáról tájékoztatja az álláskeresőt nyilvántartó illetékes kirendeltséget.

 

A szakmai alkalmassági vizsgálatot, annak eredményét ellenőrizhető módon dokumentálja a jogszabályokban megfogalmazottak szerint. A felmérő lapokat, illetve egyéb, a vizsgálattal kapcsolatos dokumentumokat megőrzi, panasz, reklamáció esetén döntését indokolja.

 

A szakmai alkalmassági vizsgálat eredményéről Jegyzőkönyvet(2., 2/a sz. melléklet) és „Tájékoztató lap”-ot(3., 3/a. sz. melléklete)készít.

 

A „Jegyzőkönyv”-et a szakmai alkalmassági vizsgálatot követő 3 munkanapig a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársainak, az egyéni „Tájékoztató lap”-okat egyidejűleg - melyen aláhúzással, illetve a megfelelő pontok egyértelmű jelölésével nyilvánít véleményt - a jelentkezőket nyilvántartó (a továbbiakban: illetékes) kirendeltségeknek küldi meg. (A Tájékoztató lapokat olvashatóan, pontosan kell kitölteni, a képzési programrész, ill. a vizsgaköteles modulok alóli mentesítést az „Egyéb információk” között kell szerepeltetni, a mentesítéssel érintett képzési programrész, vagy vizsgaköteles modulok pontos megjelölésével.)

 

Az alkalmassági vizsgálatot követően a képző intézmény a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársaival együttműködve a lehetséges vizsgaidőpontok figyelembe vételével meghatározza a program indításának tényleges időpontját.

 

A kirendeltségek által támogatható keretszám meghatározását a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársa végzi a szakmai alkalmassági vizsgálaton megfelelt jelentkezők száma alapján. A kirendeltségenként beiskolázható létszámkeretekről, a tanfolyam tényleges kezdésének helyszínéről, időpontjáról, a képzési költség utalásának ütemezéséről írásban tájékoztatja a kirendeltségeket és a képző intézményt. (4., 4/a. sz. melléklet)

 

A költségek ütemezésénél a munkaügyi központ figyelembe veszi, hogy egy-egy ütem csak azonos jellegű programrészt tartalmazzon és a tájékoztató levélben megjelöli, hogy a költséghányad mely programrész teljesítéséhez kapcsolódik:

-                az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó programrész (OKJ szám megjelölésével),

-                Felnőttképzési Törvény szerint szervezett, vagy nyelvi programrész (akkreditált képzés esetén a programakkreditációs lajstromszám feltüntetésével),

-                nem akkreditált programrész.

 

 

I. 3. Együttműködési Megállapodás

 

A Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársai előkészítik az „Együttműködési Megállapodás” tervezetét és kezdeményezik annak mindkét fél általi aláírását.

 

A megállapodást a képzési program megkezdése előtt meg kell kötni.

 

 

I. 4. Hatósági szerződés

 

A szakmai alkalmassági vizsgálaton megfelelt jelöltek közül – a rendelkezésre álló létszámkeret figyelembe vételével – a munkaügyi központ illetékes kirendeltségei mérlegelési jogkörükben eljárva döntenek a támogatott személyekről.

 

Amennyiben a beiskolázás feltétele foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, a vizsgálat lebonyolításáról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége a szakmai alkalmassági vizsgálat eredményének figyelembe vételével gondoskodik. Az orvosi igazolás 1 példányát megkapja a képző intézmény.

 

Szakmai és – szükség szerint – foglalkozás-egészségügyi alkalmasság esetén a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége a képzés támogatására vonatkozó „Hatósági szerződés”-t köt a képzésre jelentkezőkkel. A hatósági szerződés tartalmazza a támogatás formáját, mértékét, folyósításának időtartamát, a költségviselés módját és mértékét, a támogatás nyújtásának feltételeit, ill. a kötelezettségszegés következményeit.

 

A támogatást nyújtó kirendeltség a tanfolyam megkezdése előtt írásban értesíti a képző intézményt arról, hogy a képzésre jelentkezők közül kivel kötött „Hatósági szerződés”-t. Egyidejűleg közli a szerződések iktatószámát.

 

I. 5. Felnőttképzési szerződés

 

A felnőttképzést folytató intézmény a támogatott képzésben részt vevővel, a képzés első napján „Felnőttképzési szerződés”-t köt, melynek egy példányát haladéktalanul megküldi a munkaügyi központ illetékes kirendeltségének. A felnőttképzési szerződésnek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak.

 

A felnőttképzési szerződések tartalmazzák a támogató kirendeltség és a támogatott között létrejött hatósági szerződések iktatószámát is.

 

Ha a felnőttképzési szerződés a fenti időpontig nem jön létre (a képzés indulását követő 3 munkanapon belül nem érkezik meg az illetékes kirendeltségre), s a késedelem okára sem a képző intézmény, sem a képzésében részt vevő nem nyújt elfogadható magyarázatot, a kirendeltség a támogatást hatósági határozattal visszavonja, melyről tájékoztatja a képző intézményt is.

 

Azoknak a képzésben részt vevő álláskeresőknek, akiknek lakóhelye/tartózkodási helye nem a képzés helyszínét biztosító településen van, távolsági közlekedéshez utazási kedvezményre jogosító igazolást állít ki a kirendeltség, melyet a képző intézmény havonta - legkésőbb a hónap utolsó munkanapján- érvényesít a képzés időtartama alatt.

 

A TÁMOP 1.1.2, illetve a TÁMOP 1.1.1 program keretében megvalósítandó képzések esetében a képző intézmény tájékoztatni köteles a képzési programban részt vevőket arról, hogy az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott képzésben vesznek részt, és a munkaügyi központ által rendelkezésre bocsátott plakátot a képzés helye szerinti épületen köteles elhelyezni. A használt nyomtatványokon szerepelnie kell a programok logójának, EMIR azonosító számának, vagy kódszámának (EMIR azonosító szám: TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001, illetve Kódszám: TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001)

 

 

II. Teendők a képzési program lebonyolítása során

 

II. 1.  Atanfolyam indításának dokumentálása

 

A tanfolyam indítását dokumentálni szükséges. A képző intézmény a képzés megkezdését követő 3 munkanapon belül – e-mailben ill. postai úton - „Nyitó adatlap”-ot(5., 5/a. sz. melléklet) küld a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársának a képzési program indításáról, melyhez csatolja a képző intézménnyel felnőttképzési szerződést kötött – képzésben részt vevők - névsorát, valamint a felnőttképzési szerződések számát, keltét.

 

II. 2. A jelenlét és létszámelszámolás

 

A képzésben részt vevők számára a képzés támogatásként megállapított képzési költség, illetve a keresetpótló juttatás kifizetése a képző intézmény igazolása alapján történik. A jelenlét igazolásának valóságtartalmáért a kitöltő intézmény a felelős. A jelenlét igazolására ajánlott képzések esetén a - az elmúlt havi részvételről, valamint a kimaradókról szóló - „Létszámelszámoló lap(6., 6/a. sz. melléklet),illetve a „Jelenléti ív”(7., 7/a. sz. melléklet)szolgál.

 

A Jelenléti ívet - mely kirendeltségi bontásban tartalmazza a képzésben résztvevők aláírásával ellátott adatokat (célszerű A3-as méretűre nagyítani) - kirendeltségi bontásban kell elkészíteni. Ugyanilyen módon kell készülnie a Létszámelszámoló lapnak is.

A „Létszámelszámoló lap”-okat a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig TÁMOP 1.1.2 és TÁMOP 1.1.1 programok esetében 2 eredeti példányban kell az illetékes kirendeltségekre megküldeni. A TÁMOP-os „Létszámelszámoló lap”-okhoz mellékelni kell a Jelenléti ív - képző intézmény által hitelesített másolatát - 2 példányban.

 

A képzésben részt vevő számára támogatásként folyósított keresetpótló juttatás számfejtésének előkészítéséhez a munkaügyi központnak a számítógépes rendszerében a tényleges leoktatott órák számát rögzítenie kell.

Ehhez a képző intézménynek az adott hónapra vonatkozó „Tanrend”elszámoló lapot(8., 8/a. sz. melléklet)a Foglalkoztatási Programok Osztálymunkatársainak legkésőbb a tárgyhónap utolsó munkanapján meg kell küldenie.

 

A Létszámelszámoló lap, a Jelenléti ív és a Haladási napló, Tanrend elszámoló lap tartalmának összhangban kell állnia!

 

A képző intézmény a hiányzásról hitelt érdemlő nyilvántartást vezet. A mulasztó résztvevőt legkésőbb a mulasztás 2. napján tértivevénnyel megküldött levélben köteles felhívni hiányzásának igazolására és felszólítani a mulasztásra vezető okok tisztázására. Ezzel egyidejűleg tájékoztatnia kell az illetékes kirendeltséget, csatolva a felszólító levél másolatát. Amennyiben a hiányzás mértéke meghaladja a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt mértéket, ill. a képzés összes óraszámának 10 %-át, a képző intézménynek kezdeményeznie kell a résztvevő tanfolyamról történő kizárását.

 

A támogatásban részesülő személy kimaradása esetén – a tanfolyami óraszám maximum 10%-a elteltéig – lehetőség van új személy bekapcsolódására. A pótlást a munkaügyi központ elsősorban a korábban megfelelt, de helyhiány miatt nem támogatottak köréből biztosítja, a folyamatot a képző intézmény kezdeményezése alapján a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársai szervezik. A programba csak olyan jelentkező vonható be, aki a képzésben történő részvétel, és az alkalmassági vizsgálatok feltételeinek (szakmai, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, iskolai végzettség stb.) megfelel.

 

Igazolatlan hiányzás esetén az igazolatlan napokra keresetpótló juttatás nem illeti meg a képzésben részt vevőt.

 

Minden olyan eseményről (oktatók személyének vagy a képzés elméleti és gyakorlati oktatási helyszínének változása stb.), amely a megkötött megállapodásban foglaltak megvalósítását veszélyezteti, a képző intézménynek haladéktalanul tájékoztatni kell a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársait. A támogatásban részesülővel kapcsolatos minden lényeges körülményről a munkaügyi központ illetékes kirendeltségét kell értesíteni.

 

A Foglalkoztatási Programok Osztály a tanfolyam ellenőrzése során vizsgálja a haladási napló, az órarend, a létszámelszámoló lap, a jelenléti ívek, és a bejelentett oktatók személyének egyezőségét, valamint a tanügyi dokumentációk naprakész vezetését, kezelését, a képzés lebonyolítására rendelkezésre álló tantermek, gyakorlati helyek megfelelőségét, a szociális helyiségek meglétét stb. Súlyos szabálytalanság esetén kezdeményezi az Együttműködési Megállapodás felbontását.

 

 

II. 3. A képzési költségek kifizetése a képző intézmény számára

 

A képzési költség – ÁFA-fizetési kötelezettség esetén – az ÁFÁ-t is tartalmazza.

 

A számlán a képző intézménynek „vevőként” a támogatott nevét és pontos lakcímét/tartózkodási helyét kell megjelölni. A számlát benyújtani a támogató Hatósági szerződést megkötő kirendeltséghez kell.

 

A számlán fel kell tüntetni a munkaügyi központ és a képző intézmény között létrejött megállapodásban foglalt – a számla tartalmára vonatkozó – jellemző adatokat:

 

-        a számlát kibocsátó felnőttképzést folytató intézmény akkreditációs lajstromszámát,

-        a képzési program megnevezését, forrását,

-        a képzési program munkaügyi központnál kapott kódszámát,

-        a részletfizetés sorszámát,

-        az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzés esetén az OKJ számát,

 

nem Országos Képzési Jegyzékben szereplő akkreditált képzések esetén:

 

-        a program akkreditáció lajstromszámát,

-        a program akkreditáció érvényességi idejét is,

 

valamint a program EMIR azonosító számát, vagy kódszámát:

 

- EMIR azonosító szám: TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001

- Kódszám: TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001

 

A számlán feltüntetett számlavezető pénzintézet megnevezésének és a számla számának az ajánlatban szereplő adatokkal megegyezőnek kell lennie. Amennyiben a képzés időtartama alatt változik a pénzintézet vagy a számlaszám, azt haladéktalanul írásban be kell jelenteni a munkaügyi központ Foglalkoztatási Programok Osztályra, valamint a területileg illetékes kirendeltségének.

 

A hatósági szerződés keretében támogatott ügyfelek képzési költségének képző intézmény részére történő utalása a megállapodásban foglalt ütemezés szerint, az egyéb kikötések figyelembe vételével történhet.

 

A számlát 30 napos fizetési határidővel kell készíteni. A számlán a teljesítés időpontja nem lehet későbbi, mint a számla kelte. A munkaügyi központ közvetlenül a képző intézménynek a számla kézhezvételét követő 30 napon belül utalja át az esedékes számla ellenértékét.

 

Amennyiben a képzési költség az ÁFÁ-t is tartalmazza, a számlára rá kell vezetni a jogszabályi hivatkozást vagy bármely más, de egyértelmű utalást arra, hogy a képzési költség mentes az adó alól, vagy a számla kiállítója az adófizetésre kötelezett.

 

A számlát egy eredeti és egy „eredetiként” előállított másodpéldányban kell megküldeni a kirendeltség részére.

A számla a jogszabályok által előírt kötelező tartalmi elemekre vonatkozó javítást nem tartalmazhat. A nem kötelező elemek módosítása csak a javítás szabályainak megfelelően történhet. Gépi számlát kézzel javítani nem lehet.

 

A számlához a képző intézmény olyan „Számlaösszesítő-jegyzék”-et (igazoló listát) mellékel, mely tartalmazza a tanfolyam megnevezését, kódszámát, a tanfolyamon a munkaügyi központ támogatásával résztvevők nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, a kiállított számla sorszámát, valamint értékét. Ugyanezen jegyzéken igazolja a számlán feltüntetett támogatottak képzésben való részvételét, illetve az utolsó részletnél azt, hogy a támogatott a képzést befejezte. A Számlaösszesítő-jegyzéket a számlák 2 példányával egy időben juttatja el a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége részére. Ha a képző intézmény egy adott tanfolyam több résztvevőjére vonatkozóan nyújt be számlákat a kirendeltség részére, az összes számlához egy mellékletet kell benyújtania.

 

Ha a kirendeltség vagy a Foglalkoztatási Programok Osztály a számla ellenőrzésekor alaki vagy tartalmi hiányosságot állapít meg, a számlát visszaküldi a kiállító részére javítás vagy új számla kiállítása végett. Ebben az esetben a fizetési határidő a számla ismételt beérkezésének napjától számít.

 

 

A képzésből kimaradók képzési költségének elszámolása:

 

A képzési programból kimaradókra további részletfizetés nem lehetséges. A munkaügyi központ a hatósági szerződésben megállapított képzési költségtámogatást a ténylegesen leadott és lehallgatott órák (a ténylegesen képzésben töltött idő) arányában téríti meg.

 

A kimaradás napjának az utolsó képzésben töltött napot követő napot tekintjük. A képző intézmény elkészíti a költségelszámolást az – „Adatlap kimaradásról vagy kizárásról” (9., 9/a. sz. melléklet) szerinti nyomtatvány felhasználásával. Nyilatkozik továbbá a képzési költség időarányos felhasználásáról, melyhez csatolja a kimaradásig megtartott programidőszak „Tanrend”-jét (8., 8/a. sz. melléklet), a kimaradás napjáig vezetett Létszámelszámoló lapok (6., 6/a. sz.melléklet) hitelesített másolatát. Az „Adatlap kimaradásról vagy kizárásról” nyomtatványt, a nyilatkozatot és mellékleteit megküldi a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársainak.

 

Amennyiben a munkaügyi központ részéről a résztvevőre vonatkozóan többletkifizetés történt, a képző intézmény köteles a képzési költség-különbözetet visszafizetni, és a visszafizetést igazoló bankszámlakivonat másolatát a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársainak megküldeni. A tanfolyam végelszámolását csak a visszautalt összeg beérkezését követően fogadja be a munkaügyi központ.

 

A munkaügyi központ nem fizet abban az esetben, ha a Támogatott a képzési program megkezdése után, de az Együttműködési Megállapodásban meghatározott első részlet átutalása előtt kilép a képzési programból.

 

A kimaradás okai lehetnek – többek között – a megengedett óraszámot meghaladó hiányzás, a felnőttképzési szerződés felbontását eredményező munkaviszony-létesítés, vagy súlyos fegyelemsértés, ami miatt a képző intézmény a felnőttképzési szerződést felmondja.

 

A munkaviszony létesítés vagy vállalkozóvá válás önmagában nem alapozza meg a képzési támogatás valamennyi elemének megszűntetését. Ha a képzésben részt vevő és a képző intézmény – szükség szerint a munkaadó – együttesen úgy nyilatkozik, hogy a programban való részvétel folytatásának és a sikeres vizsga letételének szakmai vagy jogszabályi akadálya nincs, és a képzésben részt vevő kéri képzésének további támogatását, a kirendeltség módosítja a hatósági szerződést, és megszünteti a támogatás folyósításának azon elemét, melyre a támogatott a továbbiakban nem jogosult (pl. keresetpótló juttatás). Munkaviszony létesítés esetén a képzésből való kimaradáshoz a kirendeltség egyetértése szükséges.

Amennyiben a képzés résztvevője a munkaügyi központ megítélése szerint nem neki felróható ok miatt hagyja abba a képzést, s ezért vele szemben a munkaügyi központ anyagi követelést nem érvényesít, a képző intézmény sem érvényesíthet a képzésből kimaradóval szemben anyagi követelést.

 

 

II. 4. A képzési program befejezésével kapcsolatos képző intézményi feladatok

 

A felnőttképzést folytató intézmény az oktatás befejezése előtt 15 nappal értesítést külda Foglalkoztatási Programok Osztálymunkatársainak az oktatás befejezésének utolsó napjáról, valamint a záróvizsga pontos időpontjáról, helyszínéről.(10.,10/a. sz. melléklet)

Amennyiben a már bejelentett befejezés vagy a záróvizsga dátuma bármilyen okból megváltozik, a változásról indoklással együtt írásban tájékoztatja a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársait, akik tovább intézkednek a kirendeltségek felé.

 

1.      A képzési program befejezéséről és a felhasznált támogatásról „Végelszámolás”-t (11., 11/a. sz. melléklet) és „Megvalósulási tanulmány”-t(12., 12/a. sz. melléklet)készít, melyet megküld a Foglalkoztatási Programok Osztály munkatársainak a program befejezését követő legkésőbb 15 napon belül). A „Megvalósulási tanulmány” mellékletét képezi a vizsgajegyzőkönyv másolata, a képzésben részt vevők névsora (kirendeltségi bontásban), egy darab mintául szolgáló, a képzésben részt vevő részére kiadott bizonyítvány másolata, a képzésben részt vevők részére véglegesen átadott tankönyvek, eszközök átvételét igazoló elismervény másolata, részletes szakmai értékelés, Számlajegyzék/Bizonylati jegyzék(13., 13/a. sz. melléklet), valamint a bizonyítványok átvételi elismervényének másolata.

 

Az utolsó részlet számláját az elszámolás elfogadását és a munkaügyi központ által megküldött visszaigazolását követően lehet a kirendeltségekre benyújtani.

 

Amennyiben a képzésben részt vevő, munkaügyi központ által támogatott személy a képzés utolsó napjáig jelen van, de a vizsgán nem jelenik meg, a munkaügyi központ a képző intézménynek a vizsgadíjat is tartalmazó utolsó részletét akkor utalja, ha az a vizsgadíjat előre kifizette és annak befizetését igazolja.

 

Ha a képzési program nem vizsgával zárul, a képző intézmény igazolást/tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő számára a képzési program befejezéséről.

 

A képző intézmény a vizsgabizonyítványok másolatát, vagy a vizsgát szervező intézmény igazolását illetve – sikertelen vizsga esetén – a törzslapkivonat másolatát (az utolsó részlet számlájával egy időben) megküldi az érintett kirendeltségeknek, egyidejűleg tájékoztatást ad a vizsgáról távolmaradó résztvevőkről, a javító- és pótló vizsgára utasítottakról.

 

Ha a képzésben részt vevő a vizsgát neki fel nem róható okból mulasztja el, vagy az sikertelen, akkor a kirendeltség a vizsgakötelezettség határidejét meghosszabbítja, vagy mentesíti a vizsgakötelezettség alól. Ha nem mentesíti, akkor a vizsga új határidejét – az összes körülmény figyelembevételével – úgy határozza meg, hogy az elmulasztott (sikertelen) vizsga napjától, vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított lehetőleg hat hónapnál (180 nap) hosszabb idő ne teljen el. Az új határidő egy esetben meghosszabbítható. Ha a képzésben részt vevő nem tesz eleget vizsgakötelezettségének, a kirendeltség vezetője dönt a végleges mentesítésről, vagy a képzési költség visszaköveteléséről.

 

A képző intézmény köteles a sikertelen vizsgát tett, vagy pótló vizsgára kötelezett résztvevőt segíteni vizsgakötelezettségének teljesítésében (pl. vizsgalehetőségek felkutatása, felkészítés, tájékoztatás stb.)

 

A javítóvizsga költségeit a munkaügyi központ nem téríti meg, az a résztvevőt terheli. Ennek tényét a résztvevővel kötött felnőttképzési szerződésben rögzíteni kell.

 

A fenti eljárási szabályok nem módosítják a munkaügyi központ és a képző intézmény között kötött Együttműködési Megállapodást. Annak kikötéseit csak részben ismétli meg, célja a zavartalan ügyintézés és a megállapodásban foglaltak mindkét fél részéről történő betartásának elősegítése.

 

A Módszertani segédlet további mellékletét képezi a munkaügyi központ kirendeltségeinek név- és cím listáját, valamint a telefonszámát tartalmazó, 14. sz. melléklet. Tekintettel a közelmúltban a munkaügyi központot is érintő költségtakarékossági intézkedésekre, melyek többek között a telekommunikációs eszközök használatának korlátozását is érintik, a további hatékony együttműködés érdekében a képző intézmények az interneten történő elérhetőséget, mint elsődleges kommunikációs forrást minden esetben biztosítani szíveskedjenek.

 

 

Nyíregyháza, 2012. április

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

 Munkaügyi Központja

Kapcsolódó dokumentumok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Tel.: 42/594-000 Fax.: 42/594-011 E-mail: szabolcskh-mk@lab.hu