Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Lejárt pályázatok
Nyertes pályázók
Tájékoztató anyagok
Statisztika
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Fontos tudnivalók
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
HEFOP 1.1
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 1.1.3
TÁMOP 2.1.6
Rendezvények
Hirdetmények
Üvegzseb
Szervezeti felépítés és elérhetőségek
Kapcsolatfelvétel
Minőségirányítás
Csoportos létszámcsökkentések on-line bejelentése
Hírlevelek
Kiadványok
Közérdekű adatok
Pályázati Felhívás vállalkozóvá válást elősegítő támogatás elnyeréséreNyomtatás

NYÍLT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló többször módosított 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján

 

NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

Vállalkozóvá válást elősegítő,

a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §(1) bekezdés a) pontja szerint
2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás,
valamint 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás elnyerésére.

 

 

A támogatás célja:

A legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők vagy rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés.

 

Pályázat benyújtására az az álláskereső jogosult, akit

-          Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal területileg illetékes Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltsége (továbbiakban: kirendeltség) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is - legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántart, vagy

-          rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban részesül és

-           aki önmaga foglalkoztatását

a)     egyéni vállalkozás keretében, vagy

b)     új induló gazdasági társaság keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy

c)     legalább egy naptári éve (2012. január 1-jétől) már működő, csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt nem álló, továbbá esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező, átlátható szervezetnek minősülő gazdasági társasághoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy

d)     a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

 

A támogatás mértéke:

2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás, valamint a tőkejuttatáshoz igény és annak elnyerése esetén legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás.

A legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás már működő gazdasági társasághoz történő csatlakozás esetén nem nyújtható.

Önállóan a legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás nem nyújtható.

 

A legfeljebb 2.000.000,-Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás esetén a támogatás nem haladhatja meg:

·        az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át (ÁFA visszaigénylés esetén), vagy

·        az általános forgalmi adót (ÁFA-t) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

 

A támogatás az ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez, az ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.

(Pályázónak ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan pályázatában nyilatkoznia kell. Amennyiben a nyilatkozatában megjelölttől eltérő adózási módot választ vagy a nyilatkozott adózási mód nem egyezik a pályázati adatlap 9 és 10. pontjában megadottakkal, úgy az abból fakadó esetleges költségtöbbletet a pályázónak saját forrásból kell biztosítania, illetve a támogatást csökkentett összegben veheti igénybe az eredeti teljes összegű beruházás megvalósítása mellett.)

Pályázati feltételek:

A pályázó

·        esedékessé vált, meg nem fizetett adótartozással (ide nem értve a helyi adókat), valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozással (együtt: köztartozással) nem rendelkezik.

·        a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben a rendezett munkaügyi kapcsolatok meghatározott feltételeinek megfelel.

·        rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a bankhitel, illetve egyéb forrás nem számítható be,

·        rendelkezik a kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosítékkal (beszedési megbízás),

·        építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele),

·        rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel,

·        vállalja, hogy a tőkejuttatást és a saját forrást, az önfoglalkoztatást segítő termelési eszközök, – ún. beruházási javak - megszerzésére, gazdasági társaság alapítására, vagy gazdasági társaságba történő belépésre fordítja,

·        a beruházást mezőgazdasági őstermelők, illetve egyéni vállalkozók esetén leghamarabb a pályázat benyújtását követő napon kezdhetik meg, gazdasági társaságot alapítók, illetve már működő gazdasági társaságba csatlakozók esetén a beruházást leghamarabb a döntési értesítő kézhezvételének napján kezdhetik meg,

·        a beruházást minden esetben a hatósági szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb a beruházás befejezését követő 15 napon belül benyújtja,

·        vállalja, hogy a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására a hatósági szerződés megkötéséig saját nevére szóló lakossági bankszámlát nyit, amely alkalmas beszedési megbízás befogadására,

·        vállalja, hogy a fenti és valamennyi bankszámlájára beszedési megbízást engedélyez,

·        a támogató döntés közlését követő 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt a kirendeltséggel, ha a kedvezményezett mulasztásából a támogató által meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a kedvezményezett mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.

·        a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy

Ø      a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy

Ø      a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,

·        vállalja, hogy leghamarabb a döntési értesítő kézhezvételének napján, legkésőbb a döntési értesítő kézhezvételét követő 15 napon belül (a választott önfoglalkoztatási forma szerinti) tevékenységét megkezdi. A tevékenységét, a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a hatósági szerződés aláírásának napjától számított három évig, fenntartja, működteti. A pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bek. a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet.

·        legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat, (pl. egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséről kiállított igazolás; mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, továbbá adószáma; gazdasági társaság esetén a társasági szerződés/szerződés módosítás, ennek benyújtása a Cégbíróság felé, beszedési megbízás, jogerős hatósági engedélyek [pl. működési engedély, telephelyengedély], őstermelő esetében az álláskeresők nyilvántartásából való törlés, melyet a támogatás elnyerése esetén a pályázónak kell kérelmeznie, stb.),

·        gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye írásban a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül,

·        vállalja, hogy a kirendeltség felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – az előírt kötelező mellékletein túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol.

·        vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező járulékokat és szociális hozzájárulási adót.

 

A támogatás forrása

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére decentralizált, - e célra elkülönített

 Összesen: 320 millió forintos szabad pénzügyi kerete.

 

 

A támogatás keretében elszámolható költségek (beruházás):

1.) Egyéni vállalkozás és mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetén:

      - Egyenként legalább 50 ezer Ft egyedi értéket képviselő eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, stb.) beszerzése, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.

      - Tenyészállatok (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat – függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során „leválasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.)

      - A vállalkozás beindításához szükséges mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület vásárlása.

      - A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási munkálatok. (A teljes fejlesztési költség legfeljebb 50 %-a fordítható.)

      - Egyéb (egyenként 50 ezer Ft egyedi érték alatti) eszközök (pl.: forgóeszköz, indulókészlet vásárlására, stb.), melyre a teljes fejlesztési költség legfeljebb 30 %-a fordítható.

 

2.) Gazdasági társaság alapítása esetén:

- a jegyzett tőke/törzsbetét befizetése.

3.) Gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén:

- a jegyzett tőke/törzsbetét növelése

 

A támogatás keretében nem elszámolható költségek köre:

-          Lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságnál üzletrész vásárlása, gazdasági társaságok alapításának, megvásárlásának költségei, bérleti jog megszerzése, bérleti díj, reprezentációs, marketing költségek, pályázat elkészítésének költségei, üzemanyag költségek.

-          Személygépjármű vásárlása, (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás).

-          Adásvételi szerződéssel beszerzett javak, (kivéve mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület vásárlása).

-          Ingatlanvásárlás (kivéve mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület) és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok.

-          Saját kivitelezésben végzett építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás.

-          Egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők esetén a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzés, beruházás. (Megkezdettnek minősül a beszerzés az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel.)

-          Gazdasági társaság alapítása vagy már működő társaságba történő csatlakozás esetén a döntési értesítő átvételét megelőzően megkezdett beruházás. (Megkezdettnek minősül a társasági szerződés aláírásának napján.)

-          A Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozónak minősülő személyek (házastárs, bejegyzett élettárs, egyenesági rokon, örökbefogadott gyermek, a házastársnak, a bejegyzett élettársnak a gyermeke, az örökbefogadó szülő, a szülő házastársa, bejegyzett élettársa és a testvér) közötti adásvétel, számlázás.

-          százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére irányuló vásárlás, amennyiben az nincs alátámasztva írásban elküldött és visszaigazolt megrendeléssel.

 

A támogatás igénylésének elbírálásánál előnyt élvez:

-          a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17 ) Korm. rendelet szerint meghatározott kistérségekhez tartozó leghátrányosabb helyzetű településen megvalósuló önfoglalkoztatás,

-          termelő, vagy idegenforgalmi tevékenység,

-          szakképzettségének megfelelő tevékenység végzésére vállalkozik,

-          ha tartósan regisztrált álláskereső, vagy pályakezdő, vagy 50 év feletti álláskereső.

 

Nem támogatható tevékenységek:

-    kocsmák, italboltok, játéktermek, nyerőgépek üzemeltetése.

 

A beruházást (csak egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő esetén) a pályázat benyújtásának napját követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, tevékenységét azonban csak a döntési értesítő átvételének napján indíthatja. Gazdasági társaságot alapítók és gazdasági társaságba csatlakozók csak a döntési értesítő átvételének napján kezdhetik meg tevékenységüket és beruházásukat!

A pályázó a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a kirendeltséghez nem fordulhat!

 

A támogatás biztosítéka:

A hatósági szerződés megkötésének időpontjáig a támogató által előírt, a pályázó valamennyi bankszámlájára szóló beszedési megbízás (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) kell rendelkezésre bocsátania. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

 

A támogatás folyósítása:

A támogatást a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott – a pályázó nevére kiállított - számlák és a teljes körű kifizetést igazoló dokumentumok alapján (pénzintézeti terhelési értesítés, pénztárbizonylat, egyéb forrás igénybevételének dokumentumai, kizárólag ingatlanvásárlás esetében adásvételi szerződés alapján), forrás- és teljesítésarányosan a kirendeltség utólag folyósítja. A benyújtott számla alapján a beruházás elszámolható összköltségére a megállapított támogatási arány szerinti támogatás folyósítható, a hatósági szerződésben meghatározott összeg erejéig a hatósági szerződésben meghatározottak szerint legfeljebb 3 részletben.

A pályázók különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget igényelhetnek a tőkejuttatásból. Ezen igényt már a pályázat benyújtásakor írásban jelezni kell. Az előleg folyósításáról a kirendeltség mérlegelési jogkörben dönthet. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a lehet, amelyet a kirendeltség a szerződés megkötését követő 15 napon belül utal a pályázó részére. Az előleg elszámolásának szabályait a hatósági szerződés tartalmazza.

A legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás havi rendszerességgel utólag, a tárgyhót követő hónapban kerül folyósításra max. 6 hónap időtartamban a Támogatott bankszámlájára. Ezen támogatási formából előleg nem igényelhető.

A támogatás folyósításának feltétele a biztosíték rendelkezésre állása.

 

A legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedőtámogatás folyósításának kezdő napja (azaz a tevékenység megkezdésének a napja):

a) a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának www.nyilvantarto.hu honlapján az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő vállalkozói tevékenység kezdete dátum, amennyiben ebben nem szerepel, úgy az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséről kiállított igazoláson megadott vállalkozói tevékenység kezdete, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja,

b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja. Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor már rendelkezik mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal, akkor a támogatás folyósításának kezdő napja az álláskeresők nyilvántartásából történő törlésének időpontja. A törlést a pályázónak kell kérelmeznie a  kirendeltségen a pályázatában megjelölt időponttal,

c) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

 

A szerződésszegés jogkövetkezményei:

Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást vagy annak arányos részét a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 132. §-a (2)-(3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni.

Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.

 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása:

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően magyar nyelven elkészített, lefűzött pályázatokat 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, a kötelező mellékleteket csatolva lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a pályázót nyilvántartó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal területileg illetékes Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltségén a pályázat kiírását követően folyamatosan legkésőbb 2013. április 15-én 15 óráig (Postai benyújtás esetén a postára adás dátuma számít.)

 

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, vagy határidőn túl nyújtják be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

 

Formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a kirendeltség egy alkalommal -  a pályázat beérkezését követő 15 napon belül - szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 naponbelül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása vagy az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum vagy aláírások, szignók hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

A tartalmi és formai követelmények részletezése a pályázati útmutatóban találhatóak.

A pályázatokat a kirendeltség bírálja el a munkaügyi központ forrásbiztosításának figyelembevételével beadási határidőt követő 45 naptári napon belül. Ha a pályázat megfelel a jogszabályi feltételeknek, úgy a támogatások nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a kirendeltség figyelembe veszi:

-          a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,

-          a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

-          az álláskeresők munkához jutási esélyeit,

-          az üzleti terv megalapozottságát, illetve azt a körülményt is, hogy az üzleti terv mennyiben biztosítja a vállalkozás tartós fennmaradását.

 

Előnyben részesül:

-  aki nem ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban részesülő személy esetében a kirendeltségnél történő jelentkezést megelőzően a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,

- aki nem olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott

    (A pályázatban a fentiekre vonatkozóan nyilatkozni kell.)

 

 A bírálat eredményeként a pályázati kérelmet elutasítja vagy a döntéstől számított 15 napon belül írásban értesíti a pályázót a támogatás elnyeréséről.

A pályázati kérelmet elutasító döntés ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához címzett (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.), de a döntést hozó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal területileg illetékes Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltséghez 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, az alábbiak szerint:

Ha a jogszabályi feltételeknek megfelelő pályázatot a kirendeltség mérlegelési szempontok alapján utasítja el, határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. A mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen akkor van helye jogorvoslatnak, ha a kérelem elutasítására jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.

A támogatást elnyerő pályázóval a kirendeltség hatósági szerződést köt.

A hatósági szerződésben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek. A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható.

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást módosítja, vagy visszavonja, továbbá forráshiány esetén a pályázatok befogadását felfüggeszti.

 

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amelyről információt adnak a Kirendeltségeken, valamint letölthető a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának honlapjáról http://earmk.munka.hu

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal területileg illetékes Járási Hivatalának Munkaügyi Kirendeltségein.

 

Nyíregyháza, 2013. március

 

                                  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Kapcsolódó dokumentumok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Tel.: 42/594-000 Fax.: 42/594-011 E-mail: szabolcskh-mk@lab.hu